Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Home > Vysoká > Právo na informace

Právo na informace - Vysoká

Povinně zveřejňované informace

OFICIÁLNÍ NÁZEV
OBEC VYSOKÁ

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ
Ústava ČR a zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení).

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Starosta: Milan Křeček

Místostarosta: Josef Dostál

Další členové zastupitelstva obce: Tomáš Křeček, Dušan Hovorka, Bohuslav Motl, Eliška Stejskalová, Jiří Humpl

Finanční výbor:  předseda - Hovorka Dušan, členové Stejskalová Eliška, Humpl Jiří.

Kontrolní výbor: předseda -  Humpl Jiří, členové Křeček Tomáš, Motl Bohuslav

účetní: Hana Humplová

KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Kontaktní poštovní adresa: Obec Vysoká,č. p. 33, PSČ 569 43 Jevíčko,

telefon: 461 324 001 /účetní/, 704 119 914 /starosta/

Úřední hodiny: Pá 17.00-19.00

emailová adresa: o.vysoka@seznam.cz

webové stránky: vysoka.net

Datová schránka: mnka5p8

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Bankovní spojení: KB, 14420591/0100

Bankovní účet pro dotace: ČNB, 94-20511641/0710

Identifikační číslo organizace (IČO): 00277606

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ0277606

DOKUMENTY

ROZPOČET 
Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok naleznete v rubrice Úřad/ Úřední deska.

ŽÁDOSTI O INFORMACE
Písemné připomínky je možné podávat na adresu sídla obce (obecního úřadu) osobně v otevírací době obecního úřadu, poštou, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem, u podnětů k informacím patřících do samostatné i přenesené působnosti obce starostovi, příp. místostarostovi.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
Všechny písemné žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání je možné podat osobně v otevírací době obecního úřadu nebo poslat poštou na uvedenou kontaktní adresu obecního úřadu, prostřednictvím datové schránky nebo poslat e-mailem.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Opravné prostředky proti rohodnutím obce lze podat ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek, stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno, a to osobně nebo písemně na uvedenou poštovní adresu obecního úřadu nebo do datové schránky obce

FORMULÁŘE

V kanceláři obecního úřadu je možné vyzvednout tyto formuláře:

 • Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
 • Žádost o zřízení doručovací adresy
 • Přihlášení k poplatku za odpad
 • Přihlášení k poplatku ze psů
 • Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých obce jednají a rozhodují, a které upravují práva občanů ve vztahu k obci, vč. práva na získání informací.

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcí
 • zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách
 • zák. č. 364/2004 Sb., o vodách
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
 • zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, v platném znění
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zák. č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
 • zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 • nař. vlády ČR č. 41/1993 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 • vyhl. Min. financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
 • zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
 • zák. č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

Vyhlášky obce mají samostatnou rubriku v rámci rubriky Úřad.

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Za kopírování dokumentů:
Formát A4 černobílý jednostranně - 1,- Kč/stranu
Formát A4 černobílý oboustranně - 1,- Kč/stranu
Tisk formátu A4 černobílý - 1,- Kč/stranu
Za každou započatou 1 hod práce 100,- Kč
Poštovné dle platných tarifů České pošty.

VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy za předchozí dva kalendářní roky jsou zveřejněny v rubrice Úřad.

SEZNAM VŠECH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH OBCÍ:
Obec Vysoká nezřídila žádnou příspěvkovou organizaci.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Petr Hejda, tel. 777 838 575, email: hejdapt@gmail.com

Vysoká

 
© 2010 - 2021 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794