Region Moravskotřebovska a Jevíčska

 

Obecní úřad ve Vrážném

  Vás zve

na  MALOVÁNÍ  NA  SILNICI

při příležitosti Dne země – téma,, život v přírodě,,

v neděli 22.4.2012 ,od 15.oo hod.

Přijďte nejen děti, křídy budou k dispozici, ale kdo má možnost si donést vlastní bude vítáno.

Občerstvení zajištěno    

 

 

Počasí

24.11. 11:00
dnes
Skorojasno
8°C
25.11.
zítra
11°C / 7°C
26.11.
neděle
5°C / 3°C
27.11.
pondělí
Skorojasno
5°C / 1°C

Zdroj: Počasí Meteocentrum [w:trans]Nové okno[/w:trans].

Právo na informace - Vrážné

Standard ISVS: Povinně zveřejňované informace

OFICIÁLNÍ NÁZEV
Úplný oficiální název povinného subjektu.

Obecní úřad Vrážné, Obec Vrážné

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ
Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení), ze dne 12. 4. 2000 v platném znění.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Popis organizační struktury obce (obecního úřadu).

Starosta: Němcová Jana
Místostarosta: Grohmann Petr
Zastupitelstvo: Němcová Jana, Zbořil Pavel,  Goš Libor, Grohmann Petr, Křenek Roman, Němec Oldřich, Němec Jan
Komise: Kulturní a sociální, Revizní, Pro životní prostředí, Finanční

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail:

Obecní úřad Vrážné, čp. 34, p. Jevíčko, PSČ 569 43, tel. 464 620 820, obecvrazne@quick.cz

 

PŘÍPADNÉ PLATBY MŮŽETE POUKÁZAT
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.
Zájemcům sdělujeme jen na vyžádání.

IČO
Identifikační číslo organizace (IČO).
00579661

DIČ
Daňové identifikační číslo (DIČ).
Není.

ROZPOČET V TOMTO A PŘEDCHOZÍM ROCE
Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.
Naleznete v rubrice Obecní/městský úřad.

ŽÁDOSTI O INFORMACE
Písemné připomínky je možné podávat na adresu sídla obce, (obecního úřadu), osobně v otevírací době obecního úřadu nebo poštou, faxem a e-mailem , u podnětů k informacím patřících do samostatné i přenesené působnosti obce starostovi, příp. místostarostovi.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.
Všechny písemné žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání je možné podat osobně v otevírací době obecního úřadu nebo poslat poštou na uvedenou kontaktní adresu obce, (obecního úřadu) případně poslat e-mail s adresou: nebo u kteréhokoliv pracovníka úřadu, do jehož kompetence daná problematika patří.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek.
Zpracovává se.

FORMULÁŘE
Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.
Zpracovává se.

NÁVODY PRO ŘEŠENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
Popisy postupů (návody pro řešení životních situací).

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých obce jednají a rozhodují, a které upravují práva občanů ve vztahu k obci, vč. práva na získání informací.

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcí
 • zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zák. č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách
 • zák. č. 268/1949 Sb., o matrikách
 • zák. č. 138/1973 Sb., o vodách
 • zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
 • zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, v platném znění
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zák. č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
 • zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 • nař. vlády ČR č. 41/1993 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 • vyhl. Min. financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
 • zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
 • zák. č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

Předpisy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na www adrese http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html . Vyhlášky obce mají samostatnou rubriku na titulní straně obce.

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Sazebník úhrad za poskytování informací.

Za kopírování dokumentů:
Formát A4 černobílý jednostranně - 2,50 Kč/stranu
Formát A4 černobílý oboustranně - 4,50 Kč/stranu
Tisk formátu A4 černobílý - 4,- Kč/stranu
Za každou započatou 1 hod práce 97,- Kč
Poštovné dle platných tarifů České pošty.

VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999SB.
Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

SEZNAM ORGANIZACÍ
Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou zřízeny obcí.

Vrážné

erb
 
© 2010 - 2017 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794