Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Svazek obcí > Místní komunikace, zásah, zábor

Místní komunikace, zásah, zábor - Svazek obcí

Občané a orgány státní správy v této věci postupují dle :

 • zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění
 • vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 • zákona č.71/1961 Sb., o správním řízení
 • zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Rozhodnutí o povolení zásahu do silnic I.,II. a III.třídy vydává příslušný pověřený úřad, referát dopravy a silnic.

Rozhodnutí o povolení zásahu do místních komunikací vydává příslušný obecní (městský) úřad.

Místními komunikacemi se dle ustanovení zákona o pozemních komunikacích rozumí obecně přístupné a užívané ulice,cesty a prostranství, které slouží místní dopravě a jsou zařazeny do sítě místních komunikací.  Dělí se na místní komunikace I.,II.,III. a IV.třídy. Místní komunikace IV.třídy jsou chodníky.

Zásah do místní komunikace (zejména se jedná o překopy a výkopy) je v souladu se zákonem  o pozemních komunikacích považován za zvláštní užívání komunikace.

Při vyřizování povolení zásahu (záboru) do místních komunikací se doporučuje tento postup :

1) Zajistit aktuální snímek z pozemkové mapy,pořídit situační nákres se zakreslením předpokládaného místa zásahu (záboru). Okótovat rozměry výkopu, překopu nebo záboru.

2) Zakreslit do snímku z pozemkové mapy,situačního nákresu návrh dopravního značení a tento návrh nechat posoudit a odsouhlasit oddělením DI Policie ČR (platí pouze v případě žádosti o povolení zásahu do místní komunikace).

3) Získat stanovisko správce dané komunikace.

4) Pokud se jedná o zásah do komunikace v rámci určité stavby,slouží jako jeden z podkladů i stavební povolení.Pokud se zásah do komunikace neprovádí jako součást stavby, musí si žadatel zajistit i vyjádření správců inženýrských sítí (platí pouze v případě žádosti o povolení zásahu do místní komunikace).

5) Podat na referátu dopravy a silnic příslušného OkÚ (v případě zásahu do státní silnice), resp. na příslušném obecním úřadě (v případě zásahu do místní komunikace resp. záboru místní komunikace) žádost o povolení zásahu (záboru) do komunikace.

6) V žádosti uvést :

 • jméno a adresu žadatele (žádá-li organizace uvést i IČO a DIČ),
 • název komunikace, do které bude zásah proveden (na které bude realizován zábor)
 • úsek komunikace, ve kterém k zásahu (záboru) dojde
 • rozměry výkopu,překopu,záboru
 • termíny zahájení, ukončení prací a termín uvedení prostoru do původního stavu
 • provádějící organizaci
 • jméno zodpovědné osoby (popřípadě i telefon)
 • jméno osoby zodpovědné za dopravní značení (popřípadě i telefon)

7) K žádosti žadatel připojí :

 • situační nákres se zakreslením místa zásahu,záboru
 • návrh dopravního značení odsouhlašený oddělením DI okresního ředitelství Policie ČR (platí pouze v případě žádosti o povolení zásahu do místní komunikace)
 • vyjádření správce komunikací
 • stavební povolení resp. vyjádření správců inženýrských sítí (platí pouze v případě žádosti o povolení zásahu do místní komunikace).

8) Správní poplatek za vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace je stanoven v souladu se zákonem o správních poplatcích v platném znění. Platbu je nutno provést před vydáním rozhodnutí,a to přímo na odboru MěÚ. Poplatek za zábor veřejného prostranství stanoví na základě vyhlášky města, obce o místních poplatcích finanční odbor  městského úřadu.

9) Vůči rozhodnutí se lze v souladu se zákonem o správním řízení odvolat v 15-ti denní lhůtě od data doručení rozhodnutí a to k referátu  dopravy a silnic pověřeného úřadu.

Tip na výlet

Kostel Povýšení sv. Kříže Kostel Povýšení sv. Kříže

Vzácný barokní celek poutního areálu na vrcholu Kalvárie vybudovaný v letech 1712-1714 majitelem jaroměřického...

 
© 2010 - 2022 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794