Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Svazek obcí > Uzavření manželství

Uzavření manželství - Svazek obcí

Právní úprava

Zákon o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění zákona č. 132/1982 Sb., a zákona č. 234/1992 Sb. a zákona č. 91/1998 Sb.

Zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách, ve znění zákona č. 88/1950 Sb., zákona č.161/1950 Sb., zákona č. 106/1951 Sb., zákona č. 8/1955 Sb., zákona č.34/1958 Sb., zákona č. 93/1958 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb.

Vyhláška FMV č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách, ve znění vyhlášky č. 4/1991 Sb. a vyhlášky č. 52/1993 Sb.

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 305/1997 Sb.

Sdělení MZV č. 235/1995 Sb.

Zákon č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a obecními úřady.

Věcně příslušný správní orgán

 • městské a obecní úřady pověřené vedením matrik, v jejichž  obvodu má alespoň jeden ze snoubenců trvalé bydliště,
 • · registrovaná církev nebo náboženská společnost - církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným úřadem, od něhož neuplynuly více než 3 měsíce, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Příslušnost matričního úřadu k vydání osvědčení je dána:

a) trvalým pobytem snoubenců, popřípadě jednoho z nich,

b) pokud snoubenci nemají na území České republiky v současné době trvalý pobyt, ale takovýto měli v minulosti, nebo alespoň jeden z nich, pak obecní úřad v místě posledního trvalého pobytu,

c) pokud snoubenci v současnosti ani v minulosti neměli trvalý pobyt na území České republiky, pak matriční úřad, v jehož obvodu bude manželství uzavřeno.

Podklady potřebné pro uzavření manželství

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství a potvrzení o místě trvalého  (přechodného) pobytu a o rodinném stavu (svobodný, ovdovělý,  rozvedený). (Tyto doklady nahrazuje občanský průkaz),
 • je-li některý ze snoubenců ovdovělý, úmrtní list zemřelého  manžela nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého opatřené  doložkou o právní moci
 • je-li některý ze snoubenců rozveden (do 31.12.1949 rozloučen)  soudní rozhodnutí o rozvodu (do 31.12.1949 o rozluce) opatřené  doložkou o právní moci,
 • jestliže byl rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není  v ČR účinný, rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku.  Toto rozhodnutí se nevyžaduje u rozsudků vydaných v těchto  státech: Albánie, Bulharsko, Maďarsko, Mongolsko, Polsko,  Rumunsko, Francie, býv. Jugoslávie a SSSR. Dále se nevyžaduje  ze států, které jsou signatáři Úmluvy o uznávání rozvodů:  Dánsko, Finsko, Norsko, Švýcarsko, Švédsko, Velká Britanie,  Egypt, Nizozemí, Kypr, Itálie, Lucembursko, Austrálie a  Portugalsko,
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let, rozhodnutí soudu o  povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou, rozhodnutí soudu o  povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
 • jde-li o cizince, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření  manželství.

Správní poplatky

za uzavření manželství:

 • uzavření manželství jiným než příslušným obecním úřadem mezi  českými státními občany s trvalým bydlištěm na území ČR,  cizinci s trvalým pobytem na území ČR nebo českým státním  občanem s trvalým bydlištěm na území ČR s cizincem s trvalým  bydlištěm na území ČR a cizincem s trvalým pobytem na území ČR  Kč  600.-,
 • uzavření manželství mezi cizincem s jiným než trvalým pobytem  na území ČR a českým státním občanem bez trvalého bydliště na  území ČR, cizinci s jiným než trvalým pobytem na území ČR nebo  českými státními občany bez trvalého bydliště na území ČR Kč  2.000,-,
 • uzavření manželství mezi českým státním občanem s trvalým  bydlištěm na území ČR a českým státním občanem bez trvalého  bydliště na území ČR, českým státním občanem bez trvalého  bydliště na území ČR a cizincem s jiným než trvalým pobytem na  území ČR nebo cizincem s trvalým po bytem na území ČR a  cizincem s jiným než trvalým pobytem na území ČR Kč 1.000,- ,
 • povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo  úředně určenou místnost Kč 1.000,-.

V ostatních případech se poplatky nevybírají.

Specifické informace a výjimky týkající se řízení :

 • uzavření manželství u jiného než místně příslušného úřadu (delegace)

Obecní úřad pověřený výkonem matriční působnosti, v  jehož obvodu má bydliště alespoň jeden ze snoubenců, může ze  závažných příčin povolit uzavření manželství před jiným úřadem  pověřeným vedením matrik. Písemnou žádost o povolení uzavřít  manželství u jiného než místně příslušného obecního úřadu mohou  snoubenci podat až po vyplnění žádosti o uzavření manželství a  předložení všech dokladů potřebných k uzavření manželství.  Současně připojí i potvrzení obecního úřadu pověřeného vedením  matrik, u kterého chtějí manželství uzavřít, že souhlasí s tím,  aby bylo manželství u něj uzavřeno,

 • uzavření manželství zástupcem

Z důležitých důvodů může okresní  úřad povolit, aby prohlášení snoubence o tom, že vstupuje do  manželství, učinil jeho zástupce. Žádost o povolení uzavřít  manželství zástupcem se podává u obecního úřadu pověřeného  výkonem matriční působnosti, v jehož obvodu má jeden ze  snoubenců bydliště. O povolení rozhoduje příslušný okresní  úřad. Při uzavření manželství se dá zastoupit jen jeden ze  snoubenců. Zástupce musí být stejného pohlaví jako zastoupený.

 • příjmení po uzavření manželství

Snoubenci jsou povinni při uzavření manželství matričním úřadem nebo oprávněným orgánem církve souhlasně prohlásit, zda příjmení jednoho z nich bude příjmením společným, či zda si ponechají svá dosavadní příjmení nebo zda spolu s příjmením společným bude jeden z nich užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí. Bylo-li předchozí příjmení složeno ze dvou příjmení, může být na druhém místě užíváno a uváděno jen jedno z nich. Novela zákona dále stanovila lhůtu do 31.12.1998, ve které mohou osoby žijící v platném manželství, které při uzavření manželství změnily příjmení, oznámit matričnímu úřadu, že nadále budou užívat a na druhém místě uvádět příjmení, které užívali před uzavřením manželství.

Podklady

K žádosti o povolení uzavřít manželství zástupcem musí předložit plnou moc. Plná moc pro zástupce musí být písemná a musí obsahovat přesné označení zástupce a obou snoubenců, dohodu o příjmení snoubenců, příp. dohodu o příjmení dětí, pokud si snoubenci ponechají svá dosavadní příjmení, prohlášení, že zmocniteli nejsou známy okolnosti, jež by uzavření manželství vylučovaly a že je mu znám zdravotní stav druhého snoubence. Podpis na plné moci musí být ověřen. Pokud žádá cizí státní příslušník o povolení uzavření manželství zástupcem, musí předložit kromě plné moci ještě potvrzení, že v jeho státě bude manželství uzavřené zástupcem uznáno za platné. Za povolení uzavření manželství zástupcem se poplatek nevybírá.

Uzavření manželství občana ČR s cizincem

Kromě dokladů, které se vždy předkládají k uzavření manželství, předloží cizinec (cizinka) vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.+) V tomto dokladu musí být uvedeny tyto údaje: jméno, příjmení, u žen i rodné příjmení, data a místo narození, osobní stav, státní občanství, adresa bydliště a sdělení, že podle právního řádu domovského státu cizince je způsobilý k uzavření manželství. Pokud je snoubenec občanem státu, ve kterém se vysvědčení o právní způsobilosti nevydává, musí předložit doklad o tom, že splňuje podmínky vyžadované právním řádem jeho státu pro uzavření manželství. Současně požádá příslušný obecní úřad o prominutí předložení vysvědčení. Dále musí předložit doklad, jímž lze prokázat totožnost. Předložené doklady k uzavření manželství vydané orgány cizího státu musí mít náležitosti veřejné listiny, tzn. že musí být opatřeny předepsanými ověřeními až po ZÚ v zemi, kde byly vydány (pokud není uzavřena smlouva o právní pomoci) a úředně přeloženy do českého jazyka.

Tip na výlet

Třebovské hradisko Třebovské hradisko

Dobře zachovaný reliéf zbytků gotického hradu, který patřil Fridrichovi ze Schönburgu. Hradisko leží...

 
© 2010 - 2022 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794