Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Svazek obcí > Stavební úpravy

Stavební úpravy - Svazek obcí

Ohlášení stavební úpravy jednoduché stavby

Jednoduchými stavbami  (§ 139 odst. 5 stavebního zákona) jsou:

 • stavby pro bydlení, jejichž  zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, pokud mají nejvýše 4 byty, jedno podzemní a tři nadzemní podlaží včetně podkroví,
 • stavby pro individuální rekreaci,
 • nepodsklepené stavby s jedním nadzemním podlažím a stavby zařízení staveniště, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a rozpětí u nosných konstrukcí nepřesahuje 9 m a výška 15 m,
 • přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci,
 • opěrné zdi,
 • podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a hloubku 3 m.

Stavební úpravy jsou takové změny dokončených staveb, při nichž se zachovává vnější půdorysné a výškové ohraničení stavby (např. přestavby, vestavby, podstatné změny vnitřního zařízení, podstatné změny vzhledu stavby).

Ohlášení stavebnímu úřadu postačí u stavebních úprav, kterými se

 • nemění vzhled stavby,
 • nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby,
 • nemění se způsob užívání stavby,

Právní úprava

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) v ustanoveních § 54 - 57, § 139 b),  vyhl. č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona v ustanoveních § 12, 13.

souvisejícími předpisy jsou zejména:

 • správní řád (zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení),
 • vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu (dále jen „OTP“),
 • vyhláška č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,
 • občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ustanovení upravující spoluvlastnické a nájemní vztahy).

Správním orgánem příslušným k vyřízení věci v 1. stupni je obecní úřad (popř. komise zřízená obecní radou) pokud obec není stavebním úřadem podle § 117 stavebního zákona a vykonává částečnou pravomoc stavebního úřadu podle § 124 stavebního zákona.

V ostatních případech vyřízení věci spadá do kompetence místně příslušného stavebního úřadu.

Náležitosti a doklady předkládané k ohlášení, forma podání

Ohlášení stavebních úprav je stavebník 1) povinen učinit před jejich provedením písemně.

V ohlášení stavebních úprav stavebník uvede:

a) na které stavbě mají být úpravy provedeny

b) jejich rozsah, účel a jednoduchý technický popis,

c) doklad, že má vlastnické nebo jiné právo2) ke stavbě, který může být nahrazen čestným prohlášením, nebo provádí-li úpravu nájemce, písemnou dohodou s vlastníkem stavby.

K ohlášení stavební úpravy na stavbě, která je kulturní památkou nebo se jedná o stavbu, která se nachází v památkově chráněném území (§ 14 zákona č. 20/1987 Sb.), přiloží stavebník stanovisko orgánu státní památkové péče.

Poznámka:

1) Ohlášení musí být podepsáno všemi osobami, které mají vlastnické (nebo jiné) právo k pozemku, popř. tyto osoby mohou ohlašovatele zmocnit k zastupování.

2) Jiným právem je podle ust. § 139 stavebního zákona i právo vyplývající z věcného břemene nebo právo nájemce, který podle smlouvy s pronajímatelem může na pozemku určitou konkrétně specifikovanou stavbu zřídit. Jiné právo může občan prokázat též dohodu o budoucí kupní či směnné smlouvě podle § 50a a 611 občanského zákoníku.

Postup občana při vyřizování věci

1.     Písemné ohlášení s předepsanými náležitostmi a podklady se předá do podatelny příslušného úřadu, nebo se zašle poštou.

2.     Ohlášené stavební úpravy může stavebník provést jen na základě písemného sdělení stavebního úřadu, že proti jejich provedení nemá námitky. Pokud toto sdělení nebude stavebníkovi  oznámeno do 30 dnů ode dne ohlášení anebo stavební úřad v téže lhůtě nestanoví, že stavební úprava podléhá stavebnímu povolení, může ji stavebník provést.

3.     Ohlášení není žádostí, nevede se o něm správní řízení, nejsou tudíž žádní účastníci řízení.

4.     Občan se může nechat zastupovat na základě plné moci udělené advokátovi nebo jinému zástupci.

Opravné prostředky

Sdělení stavebního úřadu lze přezkoumat jako „opatření“. Nesprávné opatření obecního úřadu zruší příslušný pověřený úřad, nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal.

Výše správního poplatku

Ohlášení nepodléhá správnímu poplatku.

Specifické informace

Stavební úpravy provedené na základě sdělení stavebního úřadu k ohlášení se nekolaudují.

Stavební úřad může po přezkoumání ohlášení a jeho podkladů stanovit, že ohlášené stavební úpravy lze provést jen na základě stavebního povolení. V takovém případě vyzve stavebníka, aby doplnil další podklady.

Tip na výlet

Zámek Moravská Třebová Zámek Moravská Třebová

Zámek se nachází v centru města na místě původního hradu ze 13. století. Přestavován byl především koncem...

 
© 2010 - 2022 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794