Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Svazek obcí > Stanovy svazku obcí

Stanovy svazku obcí - Svazek obcí

Region Moravskotřebovska a Jevíčska

podle § 50 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Článek I.

Název a sídla členů svazku obcí

Obec Bělá u Jevíčka

zastoupená starostou

Zdeňkem Dražilem

Sídlo :

č.p. 7,

569 43 Jevíčko

IČO

484164

Obec Bezděčí u Trnávky

zastoupená starostou

Josefem Hegerem

Sídlo :

č.p. 19

569 43 Jevíčko

IČO

194514

Obec Biskupice

zastoupená starostou

Daliborem Šebkem

Sídlo :

č.p. 7

569 43 Jevíčko

IČO

579467

Obec Borušov

zastoupená starostou

Jaromírem Tlustošem

Sídlo :

č.p. 60

571 01 Moravská Třebová

IČO

579475

Obec Březina

zastoupená starostou

Václavem Slechanem

Sídlo :

569 23 Březina

IČO

276472

Obec Březinky

zastoupená starostkou

Ivanou Vykydalovou

Sídlo :

č.p. 44

569 43 Jevíčko

IČO

579432

Obec Dětřichov u Moravské Třebové

zastoupená starostou

Jiřím Kvapilem

Sídlo :

č.p. 78

571 01 Moravská Třebová

IČO

579491

Obec Dlouhá Loučka

zastoupená starostou

Robertem Kahánkem

Sídlo :

č.p. 97

569 43 Jevíčko

IČO

276588

Obec Gruna

zastoupená starostou

Aloisem Křivánkem

Sídlo :

571 01 Moravská Třebová

IČO

194611

Obec Hartinkov

zastoupená starostou

Františkem Sedlářem

Sídlo :

569 43 Jevíčko

IČO

579505

Obec Chornice

zastoupená starostou

Jiřím Smékalem

Sídlo :

Jevíčská 41

569 42 Chornice

IČO

276693

Obec Janůvky

zastoupená starostou

Ladislavem Reiblem

Sídlo :

569 43

IČO

194549

Obec Jaroměřice

zastoupená starostou

Rostislavem Grulichem

Sídlo :

569 44 Jaroměřice u Jevíčka

IČO

276758

Město Jevíčko

zastoupené starostou

Petrem Spáčilem

Sídlo :

Palackého nám. 1

569 43 Jevíčko

IČO

276791

Obec Křenov

zastoupená starostkou

Miroslavou Šejnohovou

Sídlo :

č.p. 26

569 22 Křenov

IČO

276871

Obec Kunčina

zastoupená starostou

Zdeňkem Henychem

Sídlo :

č.p. 204

569 24 Kunčina

IČO

276880

Obec Linhartice

zastoupená starostou

Vladimírem Andrlíkem

Sídlo :

571 01 Moravská Třebová

IČO

276936

Obec Malíkov

zastoupená starostou

Františkem Navrátilem

Sídlo :

571 01 Moravská Třebová

IČO

194557

Obec Městečko Trnávka

zastoupená starostou

Václavem Neubauerem

Sídlo :

č.p. 2

569 41 Městečko Trnávka

IČO

276987

Obec Mladějov na Moravě

zastoupená starostou

Františkem Malíškem

Sídlo :

č.p. 56

569 35 Mladějov

IČO

277002

Město Moravská Třebová

zastoupené starostou

Ing. Milošem Mičkou

Sídlo :

nám. T.G.M. 29

571 01 Moravská Třebová

IČO

277037

Obec Radkov

zastoupená starostou

Oldřichem Bušinou

Sídlo :

571 01 Moravská Třebová

IČO

194646

Obec Rozstání

zastoupená starostkou

Ludmilou Kopalovou

Sídlo :

č.p. 80

571 01 Moravská Třebová

IČO

277291

Obec Rychnov na Moravě

zastoupená starostkou

Soňou Borovcovou

Sídlo :

č.p. 63

569 34 Rychnov

IČO

277312

Obec Slatina

zastoupená starostou

Ing. Jiřím Gregorem

Sídlo :

č.p. 54

569 43 Jevíčko

IČO

277363

Obec Staré Město

zastoupená starostkou

Ludmilou Liškovou

Sídlo :

č.p. 145

569 32 Staré Město

IČO

277380

Obec Třebařov

zastoupená starostou

Vladislavem Ambrozkem

Sídlo :

č.p. 44

569 33 Třebařov

IČO

277517

Obec Útěchov

zastoupená starostou

Ladislavem Šafrem

Sídlo :

571 01 Moravská Třebová

IČO

579653

Obec Víska u Jevíčka

zastoupená starostou

Josefem Žouželkou

Sídlo :

569 43 Jevíčko

IČO 277568

Obec Vranová Lhota

zastoupená starostou

Václavem Schreiberem

Sídlo :

č.p. 61

571 01 Moravská Třebová

IČO

277584

Obec Vrážné

zastoupená starostkou

Janou Němcovou

Sídlo :

569 43 Jevíčko

IČO

579661

Obec Vysoká

zastoupená starostou

Bohuslavem Motlem

Sídlo :

569 43 Jevíčko

IČO

277606

 

Článek II.

Název a sekce

Název svazku obcí je : Region Moravskotřebovska a Jevíčska.

Svazek obcí se skládá ze dvou sekcí :

Moravskotřebovsko

Jevíčsko.

Každý člen patří na základě své vůle pod jednu z těchto sekcí.

Článek III.

Sídlo

Sídlem svazku obcí je : Nám. T.G.Masaryka čp. 29, 571 01 Moravská Třebová.

 

Článek IV.

Předmět činnosti

Předmětem činnosti svazku obcí je hájení oprávněných ekonomických, sociálních, společenských a kulturních zájmů obyvatel regionu a řešení problémů, přesahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí.

Článek V.

Orgány svazku obcí

Orgány svazku obcí jsou :

 • valné shromáždění,
 • správní výbor,
 • revizní komise,
 • smírčí komise.

Svazek obcí navenek zastupuje předseda a místopředseda.

Do orgánů svazku obcí a do funkce předsedy a místopředsedy mohou být voleni pouze členové zastupitelstev členských obcí, a to :

 • delegáti valného shromáždění s hlasem rozhodujícím zastupitelstvem pří
 • slušné obce,
 • předseda, místopředseda, členové správního výboru, revizní komise a smírčí komise valným shromážděním svazku obcí.

Článek VI.

Valné shromáždění

Valné shromáždění je nejvyšším orgánem svazku obcí. Jeho členy jsou všichni členové svazku obcí. Valné shromáždění :

   

 • volí a odvolává předsedu, místopředsedu, členy správního výboru, členy revizní komise a členy smírčí komise z řad fyzických osob, delegovaných členy svazku obcí,
 • schvaluje výši členských příspěvků a termín jejich úhrady,
 • schvaluje roční účetní závěrku a rozpočet na další období,
 • rozhoduje o hospodaření s majetkem svazku obcí,
 • schvaluje jednací a volební řád,
 • rozhoduje o dlouhodobých cílech a rozvojových aktivitách svazku obcí a schvaluje plán činnosti na další období,
 • schvaluje odborné pracovní komise svazku obcí,
 • rozhoduje o ukončení členství členů, kteří působí proti zájmům svazku obcí
 • rozhoduje o vyloučení člena ze svazku obcí,
 • rozhoduje o změnách zakladatelské smlouvy a stanov,
 • schvaluje usnesení,
 • rozhoduje o zrušení svazku obcí s likvidací a dále rozhoduje o jmenování, odměňování a odvolání likvidátora,
 • rozhoduje v otázkách, které si ke svému výlučnému rozhodování vyhradí.

Valné shromáždění je svoláváno správním výborem nejméně jedenkrát do roka.

Mimořádné valné shromáždění je svoláváno správním výborem

 • kdykoliv podle potřeby,
 • na žádost nejméně jedné pětiny řádných členů svazku obcí,
 • klesne-li počet členů správního výboru pod 50 %.

Žádost o svolání mimořádného valného shromáždění musí být podána písemně s udáním konkrétního důvodu jeho svolání. Mimořádné valné shromáždění musí být svoláno do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti.

Valné shromáždění se svolává pozvánkou doručenou všem členům svazku obcí, zpravidla 30 dní před termínem jeho konání. Pozvánka obsahuje termín, místo a pořad jednání valného shromáždění.

Návrh pořadu jednání zpracovává správní výbor s tím, že členové svazku obcí mohou podat své návrhy na doplnění pořadu jednání. Valné shromáždění může projednání doplnění odmítnout.

Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů svazku obcí. K přijetí usnesení je třeba kladného hlasování prosté většiny přítomných členů. Každá členská obec má jeden platný hlas.

Hlasování na valném shromáždění je veřejné. Valné shromáždění může v některých otázkách rozhodnout, že hlasování bude tajné. Tajné hlasování vždy probíhá při volbě orgánů svazku obcí.

Jednání valného shromáždění zpravidla řídí předseda. Průběh jednání stanoví jednací řád.

 

Článek VII.

Správní výbor

Správní výbor je výkonným orgánem svazku obcí. Správní výbor :

 • realizuje usnesení valného shromáždění,
 • zpracovává návrh rozpočtu,
 • připravuje a svolává valné shromáždění,
 • přijímá nové členy a podává pravidelné zprávy o stavu členské základny svazku obcí,
 • realizuje běžné hospodaření svazku obcí v rámci schváleného rozpočtu,
 • plní další úkoly, schválené valným shromážděním,
 • rozhoduje o uzavírání obchodních případů,
 • rozhoduje o uzavírání, změnách a ukončování pracovně právních vztahů,
 • je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,
 • předkládá valnému shromáždění ke schválení účetní závěrku.

Správní výbor je sedmičlenný, jeho členy je vždy předseda a místopředseda svazku obcí. Členové správního výboru jsou voleni valným shromážděním.

Správní výbor zasedá podle potřeby, nejméně 4 x v roce.

Správní výbor je schopný usnášení, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina členů. Usnesení se přijímá většinou hlasů přítomných členů.

Klesne-li počet členů správního výboru, provede valné shromáždění doplňovací volby na svém nejbližším zasedání. Klesne-li počet členů o více než 50 %, svolá správní výbor do jednoho měsíce mimořádné valné shromáždění k provedení doplňovacích voleb.

Správní výbor svolává předseda nebo místopředseda z vlastního uvážení nebo na žádost jiného člena správního výboru minimálně 10 dní předem s uvedením programu jednání. Nesvolá-li předseda či místopředseda správní výbor přes výslovnou žádost člena správního výboru do 25 dnů, má právo správní výbor svolat jakýkoliv člen správního výboru.

 

Článek VIII.

Revizní komise

Revizní komise je kontrolním orgánem svazku obcí. Revizní komise je trojčlenná. Jejími členy nesmí být členové vykonávající ve stejném období funkci předsedy nebo místopředsedy nebo člena správního výboru nebo smírčí komise. Revizní komise :

 • provádí kontrolu hospodaření svazku obcí,
 • zajišťuje přezkoumání hospodaření svazku obcí auditorem,
 • volí ze svého středu předsedu revizní komise, kterého zplnomocňuje k účasti na jednání správního výboru s hlasem poradním,
 • dohlíží na činnost správního výboru,
 • nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje,
 • přezkoumává roční účetní závěrku a předkládá své vyjádření valnému shromáždění,
 • podává zprávy valnému shromáždění nejméně jednou ročně.

Revizní komisi svolává předseda revizní komise minimálně 10 dní předem s uvedením programu jednání.

Revizní komise je usnášeníschopná při účasti všech členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů (každý člen má jeden platný hlas).

Členové revizní komise jsou voleni valným shromážděním. Klesne-li počet členů revizní komise, provede valné shromáždění doplňovací volby na svém nejbližším zasedání.

 

Článek IX.

Smírčí komise

Smírčí komise je pětičlenná. Členy smírčí komise jsou voleni valným shromážděním.

Klesne-li počet členů smírčí komise, provede valné shromáždění doplňovací volby na svém nejbližším zasedání.

Smírčí komise řeší spory ve věcech svazku obcí mezi členy svazku obcí navzájem a mezi členy a správním výborem. Její rozhodnutí jsou konečná.

Článek X.

Předseda a místopředseda, jednání a podepisování za svazek

Předseda svazku obcí je oprávněn zastupovat svazek obcí navenek samostatně v intencích cílů schválených valným shromážděním; je oprávněn k uzavírání obchodních případů a k uzavírání, změnám a ukončování pracovně právních vztahů jen s předchozím souhlasem správního výboru.

Místopředseda svazku obcí je oprávněn zastupovat svazek obcí navenek samostatně v době nepřítomnosti předsedy svazku obcí, a to v rozsahu jeho pravomocí.

K podepisování písemností za svazek obcí, jejichž obsah není v rozporu s těmito stanovami a s usnesením orgánů svazku obcí, je oprávněn předseda nebo v době jeho nepřítomnosti místopředseda, vždy spolu s jedním členem správního výboru. Podepisování se děje tak, že k napsanému či vytištěnému názvu svazku obcí připojuje svůj podpis předseda a jeden člen správního výboru nebo místopředseda a jeden člen správního výboru. K podepisování platebních příkazů, které nejsou v rozporu s těmito stanovami a s usnesením orgánů svazku, je oprávněn předseda a hospodář nebo v případě nepřítomnosti místopředseda a hospodář svazku obcí.

Předsedu i místopředsedu volí valné shromáždění. Platí zásada, že předseda i místopředseda nemohou být oba z jedné sekce.

 

Článek XI.

Právní subjektivita, úprava majetkoprávních poměrů a hospodaření

Svazek obcí je právnickou osobou, má způsobilost nabývat práva a povinnosti. Svazek obcí nabývá právní způsobilosti zápisem do registru svazků obcí vedeného u okresního úřadu příslušného dle sídla svazku obcí.

Zdroje příjmů svazku obcí jsou :

 1. řádné členské příspěvky. Výše a splatnost členských příspěvků, stanovených sazbou na každého trvale hlášeného občana člena svazku obcí k 1.1. příslušného roku, je pro každý rok schvalována valným shromážděním. Řádný členský příspěvek je splatný do 30.6. příslušného roku,
 2. mimořádné členské příspěvky, jejichž výši a splatnost schvaluje valné shromáždění
 3. příjem z dotací a darů,
 4. příjem z vlastní činnosti svazku obcí.

Členové vkládají majetek do svazku obcí dobrovolně na základě smlouvy uzavřené mezi členem a svazkem obcí dle příslušných právních předpisů.

Ze jmění svazku obcí budou hrazeny přímé náklady spojené s financováním aktivit, které jsou předmětem činnosti svazku.

Svazek obcí je samostatnou účetní jednotkou se samostatným účtem a účtuje podle účtové osnovy a postupů účtování stanovených právní normou. Ke konci roku vytváří roční závěrku a zprávu o hospodaření. Hospodaření svazku obcí podléhá dle § 53 zákona č.128/2000 Sb. auditu.

Pokud by některý z členů překročil své oprávnění z této smlouvy a jednal jménem druhých členů i ve věcech, v nichž k tomu oprávněn není, posuzuje se takové jednání, nedojde-li k jiné dohodě, jako jednatelství bez příkazu, tj. jednatel odpovídá za vzniklou škodu.

Zisk je používán výhradně na rozvoj a investice svazku obcí a není rozdělován mezi členy. V případě, že by valné shromáždění v budoucnu o rozdělení zisku rozhodlo, rozdělí se zisk stejným způsobem, jakým se bude krýt ztráta.

Ztrátu hradí členové svazku obcí adekvátním podílem, odpovídajícím počtu trvale hlášených obyvatel členské obce k celkovému počtu obyvatel v regionu (stav obyvatel k 1.lednu účetního období, ve kterém ztráta vznikla).

 

Článek XII.

Členství

O přijetí nových členů do svazku obcí rozhoduje správní výbor. Proti jeho rozhodnutí se lze odvolat k valnému shromáždění svazku obcí. Členem může být pouze obec, která podala písemnou přihlášku správnímu výboru schválenou zastupitelstvem obce.

Nový člen svazku obcí přistupuje k  zakladatelské smlouvě a ke stanovám v jejich plném rozsahu. Nový člen je povinen hradit členské příspěvky počínaje rokem, ve kterém do svazku obcí vstupuje.

Členství ve svazku obcí zaniká

 • rezignací na členství ze strany člena doručenou písemnou výpovědí správnímu výboru,
 • zánikem členské obce (včetně rozdělení či sloučení obce),
 • akceptováním výzvy valného shromážděním k ukončení členství z důvodu působení člena proti zájmům svazku obcí.

Členský příspěvek na rok, ve kterém člen odstupuje, propadá ve prospěch svazku obcí.

Přistupující člen je povinen kromě placení členských příspěvků vnést do majetku svazku obcí majetkový podíl, o jehož výši rozhodne valné shromáždění.

V případě ukončení členství rozhodne valné shromáždění na svém nejbližším zasedání o vypořádání majetkového podílu člena.

 

Článek XIII.

Práva a povinnosti členů, kontrola svazku obcí členskými obcemi

Členové svazku obcí mají právo zejména :

   

 • účastnit se valného shromážděním prostřednictvím svého delegáta s hlasem rozhodujícím,
 • volit orgány svazku obcí a kandidovat do nich své zástupce,
 • účastnit se delegovanými odborníky činnosti v komisích svazku obcí,
 • využívat majetek a zařízení svazku obcí,
 • nahlížet do účetnictví svazku obcí, vznášet dotazy ohledně hospodaření, žádat provedení zvláštní účetní závěrky, která musí být provedena do 30 dnů od doručení písemné žádosti správnímu výboru,
 • žádat písemné zprávy o jednotlivých akcích svazku obcí po správním výboru,
 • účastnit se zasedání orgánů svazku obcí, komisí a nahlížet do zápisů o jejich jednání a má právo podávat orgánům svazku obcí písemné návrhy.

Členové svazku obcí jsou povinni zejména :

 • napomáhat podle svých možností uskutečňování cílů a úkolů svazku obcí vymezených v zakladatelské smlouvě a vyplývajících z usnesení orgánů svazku obcí,
 • plnit závazky vyplývající z členství ve svazku obcí, zejména včasně hradit členské příspěvky.

Článek XIV.

Vznik a zánik svazku obcí

Svazek obcí vzniká podpisem smlouvy o vytvoření svazku obcí (zakladatelské smlouvy) a stanov všemi členy. Smlouva o vytvoření svazku obcí je účinná dnem přijetí jejího návrhu všemi členy.

Svazek obcí nabývá právní způsobilosti zápisem do registru svazků obcí, vedeného u okresního úřadu místně příslušného dle sídla svazku obcí.

Svazek obcí se zrušuje :

 • na návrh členů - rozhodnutím valného shromáždění,
 • klesne-li počet členů pod tři,
 • prohlášením konkurzu na svazek obcí nebo zamítnutím pro nedostatek majetku,
 • soudním rozhodnutím.

V případě, že majetek svazku obcí nebude přecházet na právního nástupce svazku obcí, jmenuje valné shromáždění likvidátora, který provede likvidaci majetku svazku obcí. Majetek bude rozdělen mezi členy v poměru vnesených majetků jednotlivými členy.

Zánik svazku obcí nastává výmazem z registru svazku obcí vedeného u okresního úřadu místně příslušného dle sídla svazku.

 

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy jsou nedílnou součástí smlouvy o vytvoření svazku obcí (zakladatelské smlouvy).

Změny těchto stanov schvaluje valné shromáždění. Přijaté změny stanov podléhají registraci.

Tyto stanovy jsou vyhotoveny v počtu 35 (slovy třicet pět) vyhotovení. Po jednom vyhotovení obdrží každý z členů, zbývající tři vyhotovení jsou použita k registraci na okresním úřadě (2 vyhotovení) a do archivu svazku obcí (1 vyhotovení).

Stanovy z 20.10.1998 se zrušují na základě usnesení valného shromáždění ze dne 9.10.2001 a nahrazují se shora uvedeným zněním stanov, které nabývají účinnosti dnem vydání výše citovaného usnesení.

 

V Moravské Třebové, dne 9.10.2001

Tip na výlet

Průmyslové muzeum Mladějov Průmyslové muzeum Mladějov

Areál bývalého šamotového závodu s expozicemi železniční, silniční, zemědělské a stavební techniky s...

 
© 2010 - 2022 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794