Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Svazek obcí > Plán činnosti a rozpočet Regionu MTJ na rok 2006

Plán činnosti a rozpočet Regionu MTJ na rok 2006 - Svazek obcí

Návrh rozpočtu

rozpočtová položka

rozpočet
na r. 2006 (v Kč)

rozpočtové příjmy

členské příspěvky na r. 2006 (cca 28.000 obyvatel x 25 Kč na 1 obyvatele) 700 000,00
celkové rozpočtové zdroje 700 000,00

 

rozpočtové výdaje

spolufinancování rozvojových projektů svazku obcí

385 000,00

příspěvek na spolkové, kulturní, společenské a sportovní akce obcí i svazku

100 000,00

provoz www stránek svazku

75 000,00

Dny Regionu MTJ (občerstvení, ceny, propagace)

20 000,00

propagace, medializace

26 000,00

údržba prvků turistické architektury

20 000,00

ostatní osobní výdaje (vedení účetnictví, koordinátor svazku)

54 000,00

náklady na audit (přezkoumání hospodaření svazku za r.2005)

10 000,00

kancelářské potřeby, poštovné, aktualizace účetního software

8 000,00

bankovní poplatky

2 000,00
rozpočtové výdaje celkem 700 000,00

 

Plán činnosti na rok 2006:

 1. realizace plánovaných projektů z předchozího období, které budou podpořeny dotacemi z Programu obnovy venkova (podané projekty) :
  • Poradenské služby
  • Obnova drobných památek v Regionu MTJ
  • Sportoviště Regionu MTJ
 2. příprava a podání žádostí projektů do Strukturálních fondů EU a jejich postupná realizace (projekt marketingu cestovního ruchu, podíl na projektu Integrovaný systém nakládání s odpady – sběrné dvory na Svitavsku aj.)
 3. realizace projektu Informační a komunikační propojení Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska podpořeného ze strukturálních fondů EU, státního rozpočtu i rozpočtu kraje
 4. realizace projektu Propagační kampaň turistických produktů a volnočasových aktivit Regionu MTJ podpořeného ze strukturálních fondů EU a rozpočtu kraje
 5. příprava žádostí o dotace z POV 2007 aj. tuzemských programů
 6. příprava žádostí o dotace z krajských grantů v roce 2006 a realizace podpořených projektů (např. projekt výstavby rozhledny na Hřebči realizovaný ve spolupráci s Mikroregionem Svitavsko, podíl na realizaci projektu Integrovaný systém nakládání s odpady – sběrné dvory Svitavska aj.)
 7. vytipování a příprava významných projektů mikroregionu a členských obcí vhodných pro financování ze zdrojů EU (s výhledovou realizací v období 2007 – 2013)
 8. příprava mikroregionu, jeho členských obcí a partnerů z regionu na možnost čerpání prostředků v rámci programu Leader+ od roku 2007 (organizační a administrativní příprava, institucionální zajištění)
 9. provoz společného informačního systému (webových stránek) regionu (www.regionmtj.cz )
 10. péče o vybudovaný soubor turistické architektury v Regionu MTJ, a to prostřednictvím mikroregionu i činností jednotlivých obcí
 11. zajištění společného poradenství ve věci řešení společných problémů legislativních a jiných (nakládání s odpady, problematika v oblasti dopravy, sociálních věcí apod.)
 12. uspořádání pracovního semináře členských obcí mikroregionu s poradenskou firmou s cílem prodiskutovat projekty ze strategického plánu, event. další, které by bylo vhodné připravovat k realizaci (ať již individuálně za obce nebo za region, event. za jiné subjekty z regionu)
 13. zajištění drobného individuálního poradenství členským obcím
 14. zajištění propagace, medializace, publicity, účasti na národních veletrzích a propagačních katalozích (distribuce propagačních vydaných materiálů, dle potřeby dotisk regionální mapy, inzerce v katalozích a specializovaných časopisech v oblasti marketingu CR : Eurobeds, COT Business aj., účast na Regiontour, propagační seminář pro cestovní kanceláře a agentury)
 15. uspořádání veřejné propagační akce Dny Regionu MTJ
 16. zajištění řádného chodu svazku obcí, udržování a navazování kontaktů s veřejností v regionu, s orgány kraje a státu a s dalšími pro region významnými institucemi

-net-

Tip na výlet

Průmyslové muzeum Mladějov Průmyslové muzeum Mladějov

Areál bývalého šamotového závodu s expozicemi železniční, silniční, zemědělské a stavební techniky s...

 
© 2010 - 2017 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794