Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Svazek obcí > Lovecké lístky

Lovecké lístky - Svazek obcí

Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

§ 31 odst. 3 Lovecké lístky vydává okresní úřad, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt. Cizincům a československým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v České a Slovenské Federativní Republice, vydává lovecký lístek okresní úřad, v jehož obvodu se zdržují.

§ 31 odst. 4 Druhy loveckých lístků jsou:

a) lovecký lístek pro československé občany,

b) lovecký lístek pro posluchače odborných škol, na kterých jsou vychováni myslivci z povolání,

c) lovecký lístek pro myslivce a lesníky z povolání,

d) lovecký lístek pro cizince.

§ 31 odst. 5 Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže, že složil zkoušky z myslivosti nebo kdo je posluchačem nebo absolventem odborné školy, na které jsou vychováváni myslivci.

 

vyhláška č. 134/1996 Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti

§ 15 odst. 7 Uchazeč obdrží o vykonaných zkouškách z myslivosti potvrzení s uvedením výsledku těchto zkoušek, které podepisuje pověřený zástupce pořadatele zkoušek z myslivosti a předseda zkušební komise.

§ 16 odst. 1 Lovecké lístky se vydávají:

a) na dobu určitou, nejdéle však na dobu jednoho roku nebo

b) na dobu neurčitou.

§ 20 odst. 1 Za zkoušky z myslivosti podle této vyhlášky (§ 13 až 15) se považuje:

a)     složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které je myslivost vyučovacím předmětem, nebo

b)    úspěšné ukončení studia na lesnické, myslivecké nebo zemědělské střední odborné škole nebo vyšší odborné škole, na které žadatel absolvoval jako povinný vyučovací předmět myslivost.

§ 20 odst. 2 Zkouškami z myslivosti podle této vyhlášky se rozumí i zkoušky, na jejichž základě byl vystaven v cizině doklad opravňující k lovu. Za prokázání složení takovýchto zkoušek se považuje platný lovecký lístek, resp. jiný doklad opravňující k lovu, vystavený v cizině.

Vyplněnou žádost o vydání loveckého lístku se eviduje na podatelně OkÚ (II. nadzemní podlaží, číslo dveří 225).

Správní poplatek - Za vydání loveckého lístku je stanovený zákonem č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Opis části tohoto zákona týkající se loveckých lístků:

Lovecký lístek, Položka 13

a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle

  • na 1 den - 30,- Kč
  • na 5 dní - 50,- Kč
  • na 30 dní - 70,- Kč
  • na 6 měsíců - 100,- Kč
  • na 12 měsíců - 150,- Kč

b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou - 1 000,- Kč

Zmocnění:

Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 50 %, vydává-li lovecký lístek žákům (studentům) českých odborných škol ve studijních oborech s výukou myslivosti, lesníkům a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

Tip na výlet

Hvězdárna Boleslava Tecla Hvězdárna Boleslava Tecla

Astronomická pozorovatelna určená především pro pořádání populárně naučným programů s astronomickou tématikou...

 
© 2010 - 2022 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794