Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Svazek obcí > Drobné stavby

Drobné stavby - Svazek obcí

Drobnými stavbami jsou stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a to:

a) stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m,

b) podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubka 3 m,

Za drobné stavba se považuje též:

  • stavby na pozemcích určených k plnění funkce lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m,
  • oplocení,
  • připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní,
  • nástupní ostrůvky hromadné veřejné dopravy, přejezdy přes chodníky, propustky apod.

Za drobné stavby se nepovažují stavby garáží, skladů hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní obranu, požární ochranu, stavby uranového průmyslu a jaderných zařízení, sklady a skládky nebezpečných odpadů a stavby vodohospodářských děl.

Právní úprava

Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění v ust. § 54 - 57, § 139 b odst. 7 - 9, vyhl. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona v ustanoveních § 10, 11, 13.

souvisejícími předpisy jsou zejména:

  • správní řád (zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení),
  • vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu (dále jen „OTP“),
  • vyhláška č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
  • občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ustanovení upravující spoluvlastnické a nájemní vztahy).

 

Správním orgánem příslušným k vyřízení věci v 1. stupni je obecní úřad (popř. komise zřízená obecní radou) pokud obec není stavebním úřadem podle § 117 stavebního zákona a vykonává částečnou pravomoc stavebního úřadu podle § 124 stavebního zákona.

V ostatních případech vyřízení věci spadá do kompetence místně příslušného stavebního úřadu.

Náležitosti a doklady předpokládané k ohlášení, forma podání

Ohlášení drobné stavby 1) je stavebník povinen učinit před jejím provedením písemně. V ohlášení drobné stavby stavebník uvede:

a)     jméno /název/ a adresu /sídlo/ stavebníka,

b)    účel, rozsah a místo stavby a jednoduchý technický popis jejího provedení,

c)     druh a parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí,

d)    údaj o tom, kdo bude stavbu provádět a zda se k jejímu provedení mají použít sousední nemovitosti, popřípadě vyjádření vlastníka této nemovitosti,

e)     stanovisko orgánu státní památkové péče, pokud se jedná o ohlášení drobné stavby, která je kulturní památkou nebo je na územích vyhlášených ochranných pásem a chráněných území podle zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (§ 57 odst. 4 stavebního zákona).

K ohlášení drobné stavby stavebník připojí doklad, jímž se prokazuje vlastnické  nebo jiné právo k pozemku2) a jednoduchý situační náčrt podle katastrální mapy s vyznačením umístění stavby na pozemku, hranic se sousedními pozemky a polohy staveb na nich. Jestliže není k přijetí ohlášení příslušný obecní úřad v místě, předkládá se náčrt ve dvojím vyhotovení.

Poznámka:

1) Ohlášení musí být podepsáno všemi osobami, které mají vlastnické (nebo jiné) právo k pozemku, popř. tyto osoby mohou ohlašovatele zmocnit k zastupování.

2) Jiným právem je podle ust. § 139 odst. b stavebního zákona i právo vyplývající z věcného břemene váznoucího na pozemku, za podmínky, že toto právo vzniklo zápisem vkladu do katastru nemovitostí nebo právo nájemce, který podle smlouvy s pronajímatelem může na pozemku určitou konkrétně specifikovanou stavbu zřídit. Jiné právo může občan prokázat též dohodu o budoucí kupní či směnné smlouvě podle § 50a a 611 občanského zákoníku.

Postup občana při vyřizování věci

I.      Písemné ohlášení s předepsanými náležitostmi a podklady se předá do podatelny příslušného obecního úřadu, nebo se zašle poštou.

II.    Ohlášení není žádostí, nevede se o něm správní řízení, nejsou tudíž žádní účastníci řízení.

III.  Občan se může nechat zastupovat na základě plné moci udělené advokátovi nebo jinému zástupci.

Opravné prostředky

Sdělení stavebního úřadu lze přezkoumat jako „opatření“. Nesprávné opatření obecního úřadu zruší okresní úřad, nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal.

Lhůty pro vyřízení

Dle ust. § 57 odst. 2 stavebního zákona ohlášenou drobnou stavbu může stavebník provést jen na základě písemného sdělení stavebního úřadu, že proti jeho provedení nemá námitek. Pokud toto sdělení nebude stavebníkovi oznámeno do 30 dnů ode dne ohlášení anebo stavební úřad v téže době nestanoví, že ohlášená drobná stavba podléhá stavebnímu povolení, může ji stavebník provést.

Za den ohlášení se považuje den, kdy ohlášení bylo podáno u stavebního úřadu.

Výše správního poplatku

Ohlášení nepodléhá správnímu poplatku.

Specifické informace

Drobná stavba provedená na základě sdělení stavebního úřadu k ohlášení se nekolauduje.

Stavební úřad může po přezkoumání ohlášení a jeho podkladů stanovit, že ohlášenou drobnou stavbu lze provést jen na základě stavebního povolení. V takovém případě vyzve stavebníka, aby doplnil podklady (§ 57 odst. 1 stavebního zákona).

Tip na výlet

Hradiště Dlouhá Loučka Hradiště Dlouhá Loučka

Raně středověké hradiště ze 12. st., kde jsou v dnešní době dobře patrné valy kolem oválného pozemku...

 
© 2010 - 2022 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794