Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Home > Moravská Třebová > Historie města

Historie města - Moravská Třebová

Moravská Třebová vznikla pravděpodobně kolem roku 1260 v průběhu kolonizace lesnatého území, osídleného v té době zřejmě již velmi řídce slovanským obyvatelstvem.

V letech 1248 – 76 držel třebovské panství Boreš z Rýzmburka a kolonizoval Třebovsko německým obyvatelstvem. Boreš byl pak Přemyslem Otakarem II. vypuzen ze země a Třebová připadla jeho bratru Bohuslavovi, který padl roku 1278 na Moravském poli. Za jeho nezletilého syna spravoval panství Friedrich ze Schaumburku. Roku 1289 Záviš z  Falkenštejna dobyl jeho hrad, ze kterého byly podnikány loupeživé výpravy do okolí. Roku 1321 vlastnil ještě Třebovou Bohuslavův syn Boreš. Po jeho smrti udělil král Jan Třebovou Jindřichovi z Lipé. Při dělení rodového majetku roku 1346 byly hrad a město Třebová přiznány Jindřichovi ml. z Lipé, jenž prodal (zapsáno 1365) markraběti Janovi hrad a město s mýtem a patrimoniem, dnešní obce Grunu, Udánky, Sušice, Staré Město, Dětřichov, Kunčinu, Rychnov, Mladějov, Petrušov, Boršov, Útěchov, Třebařov, Linhartice, Křenov, Dlouhou Loučku, Pohledy, Rudnou, Janůvky, Březinu, dále ves Seifen, která později zanikla, Čtyři Dvory a “Wenclausdorf”. Markrabě Jošt zapsal panství roku 1386 Heraltovi z Kunštátu. Roce 1436 vlastnil panství ještě Heralt z Kunštátu, roku 1447 je dal Jiří z Kunštátu a Poděbrad v léno Zdeňku Kostkovi z Postupic. Po jeho smrti roku 1477 je vlastnil Zdeňkův bratr Albrecht Kostka z Postupic, jeho nástupce Jiří Hrabiše Kostka z Postupic je však roku 1486 (zapsáno 1490) prodal Ladislavovi z Boskovic. Za jeho vlády zažilo panství a zejména město a hrad Třebová období nevídaného rozkvětu. Město bylo znovu vystavěno po požáru roku 1509, kdy prakticky lehlo popelem. Hrad byl přestavován v zámek, objevují se zde již prvky nového renesančního slohu. Ladislav měl také ve své době velmi obdivovanou knihovnu a sbírky, především umeěleckých předmětů. Po Ladislavově smrti v roce 1520 převzal panství jeho syn Kryštof. Zemřel roku 1549 a v témže roce i jeho syn Ladislav Velen, který zanechal syny Václava a Jana. Po smrti Václavově držel třebovské panství sám Jan z Boskovic. V roce 1541 vypukl ve městě opět ničivý požár a za Ladislavových potomků bylo znovu přestavováno, tentokrát již v renesančním slohu. Po Janově smrti roku 1589 zdědil panství jeho synovec Ladislav Velen ze Žerotína. Za jeho panování nabyla Třebová velkého významu, získala přízvisko “Moravské Atény”. Zámek byl přestavován a přistavěno arkádové předdvoří. Za své vedoucí postavení v protihabsburském povstání byl Ladislav Velen ze Žerotína potrestán konfiskací majetku. Třebovské panství obdržel jakožto léno koruny české Karel, kníže z Lichtenštejna.

V hospodářském životě Moravské Třebové vždy dominovala textilní výroba, později bylo silně zastoupeno i zpracování kovů.

Na Moravskotřebovsku bylo odedávna rozšířeno pěstování a předení lnu, bývalo i součástí robotních povinností. Domáckého tkalcovství využívaly textilní továrny ještě ve 20. století.Největšími průmyslovými podniky byly tkalcovny, barvírny, úpravny a tiskárny lněného, bavlněného a hedvábného zboží. Ve zpracování lnu a bavlny zaujímal přední místo rozvětvený rod Steinbrecherů. Právě na příkladu vývoje jejich podniků lze dobře pozorovat přechod od faktorie přes rozptýlenou manufakturu k tovární výrobě a jejich prolínání, stejně tak jako dočasnou symbiózu továrny a cechovního systému. Soukenictví bylo spíše městským řemeslem a soukenický cech byl nejvýznamnější ve městě. Právě v tomto oboru však v Moravské Třebové vznikla první továrna – v roce 1803 dostal Johann Wondra tzv. “tovární oprávnění” na výrobu suken. Kolem poloviny 19. století se soukenictví ocitlo v krizi a prakticky zaniklo. Uvolnění levné pracovní síly využili především vídeňští podnikatelé, kteří zde začali zakládat tkalcovny hedvábí. Největšími podniky na zpracování lnu a bavlny byly továrny Bratří Steinbrecherové (Gebrüder Steinbrecher, Mechanická tkalcovna Anton & Fritz Steinbrecher – později Mayer & synové, Konrad Steinbrecher).

V hedvábnictví to byly především firmy rodiny Reichertů, Eisenberger & Co., Moriz Schur. Existovala celá řada dalších, menších výrobců. V roce 1945 byly textilní továrny sloučeny pod národní správou s názvem Spojené textilní závody, 1948 n. p. Henap, později Hedva.

Největšími kovoprůmyslovými podniky byly továrny stříbrného zboží: firma Bibus, 1945 Kovoprůmyslové závody, 1948 Sandrik, později Toner, firma Linhart, 1946 nár. správa, firma Macak, dále výroba měřicích výrobků, slévárny. Z ostatních průmyslových odvětví bylo významné především pivovarnictví, továrna na výrobu klavírů Hannsmann (od r. 1877), knihtiskárny (nejstarší od r. 1872), městská elektrárna.

Moravská Třebová byla sídlem vrchnostenského velkostatku, přímo ve městě však zemědělská výroba neměla velký význam. Dvůr v Moravské Třebové byl při první pozemkové reformě zčásti rozdělen, zbytkový statek byl odprodán Moravské zemědělské radě.

Ve městě se vytvářela živnostenská společenstva, v roce 1911 jich bylo sedm, v roce 1935 jedenáct. V roce 1930 zde bylo stavební družstvo. Spořitelna vznikla v roce 1869, záložna 1893, roku 1893 byly ve městě tři záložny. Ve městě byly filiálky několika bank, několik hotelů, restaurace, kavárny.

Pošta sem byla přesunuta z Gruny roku 1833, železniční stanice byla dána do provozu roku 1889, od roku 1910 jezdily autobusy (s výjimkou první světové války), ve městě bylo několik autodopravců.

Roku 1854 měla Moravská Třebová 4680 obyvatel. 1869 – 5192, 1880 – 6056, 1900 – 7733, 1910 – 7592, 1921 – 6686, 1930 – 8167, 1950 – 6436. Kromě české menšiny byla od roku 1921 významná i menšina ruská.

Nemocnice byla otevřena v roce 1894. V roce 1911 zde byly čtyři nemocenské pokladny a okresní nemocenská pokladna. Od roku 1889 byl ve městě chudobinec. Okresní péče o mládež pracovala od roku 1913 a byla německá, od roku 1924 i česká.

V roce 1924 byly v Moravské Třebové organizace německé sociální demokracie (Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei), Německé křesťanské lidové strany (Deutsche christlich soziale Volkspartei), Německé národně socialistické strany (Deutsche nationalsozialistische Arbeiterpartei), Svazu zemědělců (Bund der Landwirte), Německé národní strany (Deutsche Nationalpartei), Německé živnostnické strany (Deutsche Gewerbepartei), Československé sociálně demokratické strany dělnické.

V druhé polovině 19. století začaly vznikat německé spolky různého zaměření. Před první světovou válkou vzrostl jejich počet na 85. Další vznikaly po roce 1918, mezi nimi i první české. Do konce třicátých let existovalo v Moravské Třebové již více než 200 různých spolků a organizací.

Po rekatolizaci českých zemí byla v Moravské Třebové katolická fara a děkanát s kostelem Nanebevzetí P. Marie. Od roku 1916 zde působil sbor Evangelické církve augšpurského vyznání, od roku 1919 obec Německé evangelické církve. Od roku 1946 sbor Českobratrské evangelické církve, od roku 1947 obec Československé církve. Od konce 17. století byl ve městě klášter františkánů, od roku 1845 dům Milosrdných sester sv. Františka (“školní sestry”).

Už v 16. století byla v Moravské Třebové městská škola. V 18. století zde byla založena piaristická kolej, piaristická škola byla roku 1803 povýšena na gymnázium. To bylo roku 1874 postátněno.

V roce 1848 zde byla jedna obecná škola, v roce 1900 již tři. Měšťanská škola existovala od roku 1873, roku 1900 byly měšťanky dvě se šesti třídami. Od roku 1919 byla ve městě česká menšinová obecná a měšťanská škola. Dále zde byla živnostenská pokračovací škola a zimní hospodářská škola. Zvláštností moravskotřebovského školství byla existence ruského gymnázia v letech 1921 – 1935.

Od roku 1935 je ve městě vojenská škola.

Když v roce 1872 vznikl Spolek pro další vzdělávání živnostnického a obchodnického stavu, bylo jedním z jeho prvních cílů zřízení muzea. Sbírky postupně narůstaly, až v roce 1906 byla zásluhou rodáka, newyorského obchodníka L. V. Holzmaistera postavena pro muzeum samostatná budova obklopená parkem. Holzmaister také věnoval městu rozsáhlou mimoevropskou sbírku a založil muzejní nadaci.

Po druhé světové válce byla většina německého obyvatelstva odsunuta a město nově osídleno.

Text: PhDr. Jana Martínková

Moravská Třebová

erb

Tip na výlet

Hvězdárna Boleslava Tecla Hvězdárna Boleslava Tecla

Astronomická pozorovatelna určená především pro pořádání populárně naučným programů s astronomickou tématikou...

 
© 2010 - 2021 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794