Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Home > Městečko Trnávka > Právo na informace

Právo na informace - Městečko Trnávka

Standard ISVS: Povinně zveřejňované informace

OFICIÁLNÍ NÁZEV
Úplný oficiální název povinného subjektu.

Obecní úřad Městečko Trnávka, Obec Městečko Trnávka

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ
Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení), ze dne 12. 4. 2000 v platném znění.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Popis organizační struktury obce (obecního úřadu).

Starosta: Ing. Milan Šedaj - uvolněný pro výkon funkce 
Místostarosta: Jana Sablíková - uvolněná pro výkon funkce
Rada:
František Kozlovský, Jana Sablíková, Ing. Milan Šedaj, Karel škrabal, Jan Zatloukal
Zastupitelstvo:

Ing. Vojtěch Čech, Petr Fréhar, Josef Heger, František Kozlovský, Mgr. Kateřina Kubínová, Helena Laštůvková, Alois Makrlík, Václav Neubauer, Jana Přichystalová, Mgr. Petra Rypová, Jana Sablíková, Ing. Milan Šedaj, Karel Škrabal, Jiří Vondra, Jan Zatloukal

Výbory:
FINANČNÍ - Jiří Vondra – předseda, 
KONTROLNÍ – Josef Heger – předseda
Obecní úřad: Matrikářka, účetní – Jiřina Kollerová
Mzdová účetní, evidence obyvatel – Jana Lexmaulová

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail:

Obecní úřad Městečko Trnávka, čp. 2, 569 41 Městečko Trnávka, tel. 461 329 119, fax. 461 329 189
mestecko.trnavka@iol.cz 

e-podatelna: mesteckotrnavka@mtr.cz

ofiiciální stránky obce: www.mtrnavka.cz

PŘÍPADNÉ PLATBY MŮŽETE POUKÁZAT
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.
Zájemcům sdělujeme jen na vyžádání.

IČO
Identifikační číslo organizace (IČO).
00276987

DIČ
Daňové identifikační číslo (DIČ).
CZ00276987

ROZPOČET V TOMTO A PŘEDCHOZÍM ROCE
Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.
Naleznete v rubrice Obecní/městský úřad.

ŽÁDOSTI O INFORMACE
Písemné připomínky je možné podávat na adresu sídla obce, (obecního úřadu), osobně v otevírací době obecního úřadu nebo poštou, faxem a e-mailem , u podnětů k informacím patřících do samostatné i přenesené působnosti obce starostovi, příp. místostarostovi.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.
Všechny písemné žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání je možné podat osobně v otevírací době obecního úřadu nebo poslat poštou na uvedenou kontaktní adresu obce, (obecního úřadu) případně poslat e-mail s adresou: nebo u kteréhokoliv pracovníka úřadu, do jehož kompetence daná problematika patří.

NÁVODY PRO ŘEŠENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
Popisy postupů (návody pro řešení životních situací).

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých obce jednají a rozhodují, a které upravují práva občanů ve vztahu k obci, vč. práva na získání informací.

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcí
 • zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zák. č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách
 • zák. č. 268/1949 Sb., o matrikách
 • zák. č. 138/1973 Sb., o vodách
 • zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
 • zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, v platném znění
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zák. č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
 • zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 • nař. vlády ČR č. 41/1993 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 • vyhl. Min. financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
 • zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
 • zák. č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

Předpisy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na www adrese http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html . Vyhlášky obce mají samostatnou rubriku na titulní straně obce.

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Sazebník úhrad za poskytování informací.

Za kopírování dokumentů:
Formát A 4 černobílý jednostranně - 2,00 Kč/stranu
Formát A 4 černobílý oboustranně - 4,00 Kč/stranu
Formátu A 4 jednostranně baravně - 10,- Kč/stranu

Formát A 3 jednostranně - 3,- Kč/stranu

Formát A 3 oboustranně - 5,- Kč/stranu

Formát A 3 jednostranně a barevně - 20,- Kč /stranu
Za každou započatou 1 hod práce 60,- Kč
Poštovné dle platných tarifů České pošty. ( Viz. Nařízení obce č.1/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999SB.
Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

SEZNAM ORGANIZACÍ
Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou zřízeny obcí.

Městečko Trnávka

erb
 
© 2010 - 2021 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794